Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„KLUB POLSKIEGO TRAKERA”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

 Stowarzyszenie „Klub Polskiego Trakera”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 • 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla potrzeb integracji środowiska kierowców zawodowych, szkoleniowców oraz osób zawodowo i społecznie związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, w celu podnoszenia standardów kwalifikacji zawodowych tych grup.

 • 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 • 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 • 5

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 1. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
 • 6

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 • 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 8

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 10

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

1)  obrony praw i interesów kierowców zawodowych,

2) wzrostu bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców, szkoleniowców, egzaminatorów kandydatów na kierowców, instruktorów techniki doskonalenia jazdy oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych jak również zainteresowanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy,

4)  podnoszenia kultury wszystkich uczestników ruchu drogowego,

5) integracji  środowisk  związanych społecznie i zawodowo z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

6)  osób  w  wieku  emerytalnym zawodowo związanych z transportem  drogowym,

7) obrony praw  i interesów środowiska osób niepełnosprawnych, uczestników ruchu drogowego,

podniesienia bezpieczeństwa i  porządku  na drogach,

8) podniesienia bezpieczeństwa i  porządku  na drogach,

9) edukacji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników ruchu drogowego,

10) edukacji zawodowej kierowców, szkoleniowców, egzaminatorów, kandydatów na kierowców, instruktorów techniki doskonalenia jazdy oraz osób zawodowo związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,

11) tworzenia wysokich standardów wśród osób społecznie i zawodowo związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

12) działalności wspomagającej rozwój techniki w transporcie drogowym, wynalazczości  oraz  rozpowszechnianie nowych  rozwiązań technicznych w zakresie ekologii i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska .

13)  promowanie zdrowego trybu życia, poprawy sprawności fizycznej oraz zdrowego odżywiania

 • 11

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie szkoleń dla kierowców,

2) szkolenie instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz  doskonalenia techniki jazdy,

3) organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych,

4) działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, dotyczące problemów bezpieczeństwa komunikacyjnego,

5) organizowanie seminariów, szkoleń, prelekcji, kursów dotyczących problematyki bezpieczeństwa komunikacyjnego,

6) podejmowanie działań mających na celu uruchomienie i wspieranie procesów ustawodawczych związanych z bezpieczeństwem na drogach,

7) prowadzenie własnej działalności informacyjnej, wystawienniczej, promocyjnej oraz wydawniczej związanej z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie motoryzacji w kraju i za granicą,

 9) podejmowanie innych działań ukierunkowanych na szeroko pojętą problematykę bezpieczeństwa na drogach,

 10) popularyzację nowoczesnych metod edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

 11) opracowywanie autorskich programów i metod dydaktycznych na potrzeby szkolenia i doskonalenia kierowców,

12) promowanie i popularyzowanie nowego modelu „MYŚLĄCEGO KIEROWCY I UCZESTNIKA RUCHU”.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 12
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Podmioty o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem osób fizycznych mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 • 13
 1. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet Stowarzyszenia następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej i uiszczeniu wpłaty członkowskiej.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej jednoosobowo. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczne.

 • 14

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. a) zwyczajnych,
 2. b) wspierających,
 3. c) honorowych.
 • 15

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która  posiada prawo jazdy minimum kategorii „B”.

 • 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji.

 • 17
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów, na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 • 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. c) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach określonych dla członków Stowarzyszenia,
 4. d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. c) regularnego opłacania składek.
 • 20

Członkowie wspierający  nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 • 21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 • 22

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 • 23
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 1. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 2. likwidacji członka będącego osobą prawną,
 3. Wykluczenie członka następuje na skutek:
 4. a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 roku,
 5. b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 6. c) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 7. d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
 8. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Członek wykluczony ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały wnieść pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE   STOWARZYSZENIA

 • 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, jeżeli liczba członków przekroczy 15 osób Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. b) Zarząd,
 3. c) Komisja Rewizyjna.

 • 25

Zasady przeprowadzania wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz liczbę tych delegatów z poszczególnych okręgów określa Regulamin Wyborów Delegatów.

 • 26

Mandat delegata zachowuje swą ważność przez cały okres pomiędzy kolejnymi wyborami.

 • 27

Walne Zgromadzenie Członków, a w przypadku określonym w  paragrafie 24 pkt. a Walne Zgromadzenie  Delegatów  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia. W Walnym  Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:

 1. a) z głosem stanowiącym – delegaci wyłonieni w trybie określonym w regulaminie wyborów ,
 2. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • 28

Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • 29

Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów  zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 • 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia Delegatów należą:

 1. a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. b) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 3. c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. d) udzielanie Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium,
 5. e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
 6. f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 7. g) uchwalanie budżetu,
 8. h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,
 10. j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;

ł) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 1. m) uchwalanie Regulaminu Wyborów Delegatów,
 2. n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 • 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lub Walne Zgromadzenie Delegatów  może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 • 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego Zgromadzenia  Delegatów Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 • 33
 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym: Prezesa oraz 2 Wiceprezesów.
 2. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 • 34

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 • 35
 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 liczby członków zarządu.

 • 36

Członkowie Zarządu:

 1. a) nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku podległości służbowej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 37

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 3. c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. e) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 6. f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 8. h) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa.
 • 38

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 • 39

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.

 • 40

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 liczby członków Komisji.

 • 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 2. b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu lub na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
 3. c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz posiedzenia Zarządu,
 4. d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. e) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 6. f) zatwierdzanie sprawozdania finansowego w drodze uchwały,
 7. g) podejmowanie uchwały o podziale wyniku finansowego.
 • 42

 Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku podległości służbowej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 43
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 • 44

1.Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania przez Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatów uchwałą podjętą 2/3 głosów.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji organ, którego skład uległ zmniejszeniu, dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. W miejsce członka, którego mandat wygasł wstępuje kolejny z listy kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów.
 5. W trybie, o którym mowa w pkt 2, można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK   I    FUNDUSZE

 • 45

Majątek stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 • 46

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych,

3) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,

6) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

 • 47

Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

 • 48

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 • 49

W  Stowarzyszeniu zabrania  się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 50

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 • 51

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 52

1.Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa jeden członek Zarządu.

 1. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 53

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Delegatów na postawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

 • 54

1.Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Delegatów powziętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania lub Walnego Zebrania Delegatów.
 • 55

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Delegatów w dniu 20.06.2020 r. w Krakowie.