1.INFORMACJE WSTĘPNE
I. Strona internetowa www.skpt.eu jest prowadzona przez Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera (zwanedalej SKPT), z siedzibą w Krakowie, 31-587, ul. Na Załęczu 1D, KRS: 0000310226. NIP: 6832028124, REGON: 120813351.

II. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunkówpłatności składek członkowskich online za pomocą formularza dostępnego nastronie www.skpt.eu realizowanego przez serwis PayU SA.

III. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

IV. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

V. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem https://skpt.eu/czlonkostwo/

2.ZASADY PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
I. Składkę członkowską winna opłacić raz w roku każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełniła deklarację członkowską i jest Członkiem SKPT. Osoby te będą dalej zwane „Członkami”.

II. Serwis PayU umożliwia wpłatę składek członkowskichna rzecz Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera celem ich uregulowania.

III. Po wypełnieniu ankiety członkowskiej obecnej nastronie wwwskpt.eu w celu dołączenia jako Członek Zwyczajny do SKPT i chęci opłaty za pośrednictwemSerwisu PayU, Członek zostaje odpowiednioprzekierowany do serwisu payu.pl.


IV. W ramach płatności składki członkowskiej online, Członek może dokonać wpłat za pomocą:
– przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów
tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA
jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych.

V. Ze strony Serwisu PayU, Członek ma możliwość pobrania druku do wpłaty składki na poczcie lub w banku.

VI. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Klub Polskiego Trakera.


VII. Każdy Członek, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża
zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych,
zgodnie z punktem 2.IV niniejszego Regulaminu.


3.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
I. Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą oochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Członek przy wpłacie składki członkowskiej, udostępniając swoje dane osobowe
Stowarzyszeniu Klub Polskiego Trakera, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych zprocedowaniem płatności. Członek może też udostępnić SKPT swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych.
II. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz
usuwania swoich danych osobowych.


III. Członek wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SKPT, z siedzibą w Krakowie, 31-587, ul. Na Załęczu 1D, KRS: 0000310226. NIP: 6832028124, REGON: 120813351, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. Zm.). Członek wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. Jakiekolwiek komentarze, uwagi i pytania związane z modułem płatności każdy może kierować na adres biuro@skpt.eu.

II. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Członków. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem, SKPT deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego.


III. Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.


IV. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.